Η δομή της Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκης των Ήπιων Μορφών Ενέργειας παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες

 • Mαθήματα H.M.E με χρήση πολυμέσων
  "Ηλεκτρονικά" Μαθήματα που έχουν αναπτυχθεί από το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και αφορούν τόσο εισαγωγικά θέματα στις Η.Μ.Ε όσο και προχωρημένα θέματα. (ασκήσεις, υποδείξεις σωστής εφαρμογής κ.λ.π)
 • Ηλεκτρονικά βιβλία (e- books), περιοδικά (journals)
  Έχουν καταχωρηθεί μερικά βιβλία που έχουν αναπτυχθεί από το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή.  Επίσης υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης, για τους χρήστες του δικτύου του Α.Τ.Ε.Ι Πάτρας, με εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού, μέσω της Κεντρικής Βιβλιοθήκης
 • Νομοθεσία επί των Α.Π.Ε και της εξοικονόμησης ή ορθολογικής χρήσης της ενέργειας
  Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή πολιτική, Εθνικές πρωτοβουλίες, κανονισμοί και νομοθεσία.
 • Κοινοτικά προγράμματα
  Έρευνας και Τεχνολογίας (RTD), κατάρτισης, εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έχει επιδείξει ζωηρό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη τεχνολογιών Η.Μ.Ε και την εφαρμογή τους σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής (π.χ SAVE)
 • Δικτυακοί τόποι, φορέων ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και εταιριών  που ασχολούνται με τις Α.Π.Ε
  Στον χώρο αυτό έχουν αποθηκευθεί μετά από μια αρχική σχετική έρευνα , πληροφορίες, διασυνδέσεις (links) κ.λ.π που αφορoύν φορείς, ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο τον Η.Μ.Ε
 • Λογισμικά που επιλύουν προβλήματα των Η.Μ.Ε. (demo, shareware, freeware κ.λ.π)
  Έχει ξεκινήσει προσπάθεια και έχουν αποθηκευθεί μερικά λογισμικά που έχουν αναπτυχθεί είτε στοΕργαστήριο των Η.Μ.Ε είτε από άλλους φορείς.
 • Λοιπές πληροφορίες , ανακοινώσεις
  που αφορουν σε συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδευτικά θέματα κ.λ.π

Δημιουργία - Σχεδιασμός Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας  Πάτρα (2000-2004)