Καλώς ήλθατε στη Βιβλιοθήκη

 

 
        Δανεισμός-Διαδανεισμός
 Δικαίωμα δανεισμού έχουν το προσωπικό του Ιδρύματος (διδακτικό και διοικητικό) και οι σπουδαστές που έχουν ανανεωμένη την εγγραφή τους. Οι υπόλοιποι χρήστες έχουν το δικαίωμα μόνο επιτόπιας χρήσης των προσφερόμενων υπηρεσιών της βιβλιοθήκης.
Με βάση τη σπουδαστική ταυτότητα και τη σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου, η βιβλιοθήκη εκδίδει "ταυτότητα βιβλιοθήκης" με τον κωδικό μέλους η οποία ισχύει για το σπουδαστικό εξάμηνο της έκδοσης της. Η "ταυτότητα βιβλιοθήκης" πρέπει να ανανεώνεται με κάθε ανανέωση της εγγραφής του σπουδαστή.
Ταυτότητα βιβλιοθήκης εκδίδεται και για το προσωπικό του Τ.Ε.Ι., διδακτικό και διοικητικό, κατόπιν σχετικής αίτησης.
Τόσο το προσωπικό όσο και οι σπουδαστές πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητα βιβλιοθήκης κατά τον δανεισμό.
Το υλικό της βιβλιοθήκης δανείζεται, εκτός από τα περιοδικά, τις πτυχιακές εργασίες και τα πληροφοριακά βιβλία.
Ειδική ρύθμιση γίνεται για το υλικό που είναι αναγκαίο για την λειτουργία των εργαστηρίων.
Οι όροι δανεισμού είναι οι ακόλουθοι:
Α. Προσωπικό
1. Το προσωπικό δανείζεται υλικό για διάστημα 15 ημερών με δυνατότητα ανανέωσης αν το υλικό δεν έχει ζητηθεί. Σε διαφορετική περίπτωση ο δανεισμός διακόπτεται. Αν η επιστροφή συμπίπτει με Σαββατοκύριακο ή αργία, τότε το βιβλίο επιστρέφεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα.
2. Κάθε δανειζόμενος δεν μπορεί να έχει δανεισμένα ταυτόχρονα περισσότερα από 3 βιβλία αν ανήκει στο διοικητικό προσωπικό και 3 βιβλία ανά διδασκόμενο μάθημα αν ανήκει στο εκπαιδευτικό προσωπικό.
3. Ο δανεισμός γίνεται μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης.
4. Για την εξυπηρέτηση όλων συνιστάται στους δανειζόμενους να μην απομακρύνουν τα βιβλία που δανείζονται από τα γραφεία τους, ώστε να είναι δυνατή η άμεση επιστροφή τους στη βιβλιοθήκη, αν υπάρξει ανάγκη.
5. Σε περίπτωση απώλειας του υλικού ο δανειζόμενος οφείλει να το αντικαταστήσει με νέο.
6. Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης ή απουσίας με άδεια, το υλικό πρέπει να επιστρέφεται στη βιβλιοθήκη.
7. Σε περίπτωση καθυστέρησης ο δανειζόμενος δεν μπορεί να δανειστεί άλλο υλικό προτού επιστρέψει το καθυστερούμενο.
Β. Σπουδαστές
1. Τα βιβλία δανείζονται για 10 μέρες. Αν η επιστροφή συμπίπτει με Σαββατοκύριακο ή αργία, τότε το βιβλίο επιστρέφεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα.
2. Κάθε δανειζόμενος δεν μπορεί να έχει δανεισμένα ταυτόχρονα περισσότερα από 3 βιβλία.
3. Ο δανεισμός γίνεται μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης.
4. Βιβλία που δεν έχουν ζητηθεί από άλλους χρήστες μπορούν να ανανεωθούν για άλλες 5 μέρες και μέχρι τρεις φορές.
5. Τα βιβλία πρέπει να επιστρέφονται μέχρι την τελευταία ημερομηνία που αναγράφεται αυτόματα από το σύστημα δανεισμού και είναι σημειωμένη στο ειδικό δελτίο που βρίσκεται επικολλημένο στο εσωτερικό του εξωφύλλου του βιβλίου. Αν το βιβλίο δεν επιστραφεί έγκαιρα και καθυστερήσει περισσότερο από 10 μέρες, ο δανειζόμενος χάνει το δικαίωμα δανεισμού.
6. Σε περίπτωση απώλειας του υλικού ο δανειζόμενος οφείλει να το αντικαταστήσει με νέο.
7. Οι σπουδαστές για να πάρουν το πτυχίο τους πρέπει πρώτα να πάρουν από τη βιβλιοθήκη βεβαίωση ότι έχουν τακτοποιήσει κάθε εκκρεμότητα τους με τη βιβλιοθήκη.
 
        Παραγγελίες
Προτάσεις για παραγγελίες βιβλίων και περιοδικών υποβάλλονται γραπτώς, με πλήρη βιβλιογραφικά στοιχεία, από τα μέλη της κοινότητας του Ιδρύματος. Οι προτάσεις υποβάλλονται για έγκριση στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Για τις τυχόν μη εγκριθείσες παραγγελίες ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι μπορούν να επανέλθουν, αναλύοντας τους λόγους των προτάσεών τους.
Παραγγελίες βιβλίων μπορούν να γίνονται όλο το χρόνο εφ' όσον το επιτρέπει ο προϋπολογισμός της βιβλιοθήκης. Για τα ξενόγλωσσα βιβλία οι προτάσεις πρέπει να γίνονται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη του οικονομικού έτους.
Οι προτάσεις για συνδρομές σε περιοδικά και βάσεις δεδομένων γίνονται μέχρι το τέλος Ιουνίου και υποβάλλονται για έγκριση στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι.
 
 
  -Αρχή-  

  Βιβλιοθήκη  |  Κατάλογος  |  e-Library  |  Σύνδεσμοι  |  Αρχική Σελίδα  ]  

Αρχική Σελίδα .: Σχετικά με τον δικτυακό τόπο :.
.: Τελευταία Ενημέρωση: 15/06/2005 :.
Ιστοσελίδα στα ΕλληνικάPage in English